Verlenging eco2eco

Eco2eco heeft oorspronkelijk een looptijd van juni 2016 tot eind mei 2019. Het project is voor een aantal onderdelen onlangs met een jaar verlengd. Dit verlengingsjaar maakt het mogelijk om een goede inventarisatie te maken van de schade aan jonge aanplant door de droogte van afgelopen zomer, en om eventueel in te boeten. Ook kunnen we de laatste bevindingen en conclusies dan nog verwerken in de geplande beheerhandleiding en de ecologische handleiding, waar men nu hard aan werkt.

Meer tijd voor verspreiden resultaten

Ook geeft het extra jaar de mogelijkheid om het boomgericht bosbeheer en de QD-methode nog verder uit te dragen en uit te leggen. Binnen eco2eco speelt kennisdeling een zeer belangrijke rol. We hechten er dan ook veel waarde aan dat alle kennis die we de afgelopen jaren binnen eco2eco hebben opgedaan optimaal bekend is bij eigenaren, beleidsmakers, beheerders, adviseurs en verwerkers. Dat zij weten wat de QD-methode inhoudt en waar deze werkwijze goed inzetbaar is. Daarom zetten we tijdens het verlengingsjaar ook nadrukkelijk in op het verder verankeren van deze kennis zodat men bewust kan kiezen of en waar men de QD-methode in bepaalde opstanden kan toepassen.